ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน rod2cash.com

terms and conditions
terms and conditions

เรา “rod2cash.com” ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม และใช้บริการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไซด์ของเรา เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซด์  ขอเรียนว่าเรามีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้

ความไม่เป็นตัวแทนข้อมูลข่าวสาร (Disclaimer policy)

ข้อมูลที่เว็บไซต์ได้รับจากท่าน เราจะนำมาพัฒนาแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้บริการเว็บไซด์ ของเรามีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซด์นี้เป็นเพียงการให้บริการรวบรวมข้อมูลรถมือสอง ความรู้ ฐานข้อมูลทาง วิชาการและความรู้ด้านต่างๆ รวมทั้งเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันเท่านั้น ดังนั้นเราจึงไม่รับรองความถูกต้องของบรรดาข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดกำหนดในเว็บไซด์นี้ 

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

rod2cash.com ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซด์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซด์ของเรานี้เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของ rod2cash แต่เพียงผู้เดียว หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก rod2cash เราจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที