เอกสารที่ใช้ในการขายรถมือสอง

เล่มทะเบียนตัวจริง
เล่มทะเบียนตัวจริง

เอกสารที่ใช้ในการขายรถมือสอง แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่ท่านได้ซื้อรถด้วยเงินสด หรือได้ผ่อนรถคันดังกล่าวหมดแล้ว และอีกกรณีคือ ท่านยังคงผ่อนค่างวดรถกับทางบริษัทไฟแนนซ์อยู่ ดังนั้นเอกสารที่ใชีในการขายรถมือสองจึงมีความแตกต่างกันบ้าง ดังนี้

กรณีมีเล่มทะเบียน (ไม่ได้ผ่อนกับไฟแนนซ์)

  1. เล่มทะเบียนตัวจริง
  2. สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
  4. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

กรณีรถยังผ่อนกับไฟแนนซ์อยู่

  1. สัญญาเช่าซื้อ (ถ้ามี)
  2. สำเนาทะเบียนรถ 1 ชุด
  3. สำเนาบัตรประชาชน 5 ชุด
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน 5 ชุด
  5. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)